Kwaliteit

Op grond van de doelstellingen van de BMZM is een regeling voor de professionele uitoefening van het beroep van mantelzorgmakelaar opgesteld.
Deze regeling houdt kwaliteitscriteria in waarmee we tot een actueel Register van gekwalificeerde BMZM mantelzorgmakelaars komen.

In 2011 is op grond van de Visie op ondersteuning een Regeling voor Opleiding & Accreditatie opgesteld.

De Regeling kwaliteitsborging en kwaliteitsregister bestaat uit documenten waarin de kwaliteit van dienstverlening van de mantelzorgmakelaar aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) geborgd is.

Deze Regeling bestaat uit de volgende documenten:

 1. Beroepsprofiel mantelzorgmakelaar (2016)
 2. Klachtenprocedure (2011)
 3. Reglement voor Opleiding en Accreditatie (2016)
 4. Reglement voor Kwaliteitscriteria Beroepsuitoefening (2013)

Onlosmakelijk verbonden met deze set documenten is het BMZM Register. Dit register bevat de namen van leden van de BMZM met daarin aangegeven in welke mate zij aan de onderliggende kwaliteitskenmerken voldoen.

Kwaliteitsregister mantelzorgmakelaars BMZM

 • Het kwaliteitsregister bevat alle bij de vereniging aangesloten mantelzorgmakelaars behoudens aspirant en sympathiserende leden. Het kwaliteitsregister bestaat uit een openbaar en een gesloten gedeelte.
  Het openbare gedeelte is publiekelijk toegankelijk. Het laat de naam, praktijkadres, telefoonnummer en e-mailadres van de in het register opgenomen leden zien.
 • Het besloten gedeelte van het register laat zien of de betreffende mantelzorgmakelaar voldoet aan gestelde criteria.
 • Inzage in het besloten gedeelte van het register is alleen mogelijk met toestemming van betrokkene en het bestuur van de BMZM. 

Het register wordt samengesteld op basis van

 1. De ingevulde en ondertekende vragenlijst BMZM‐register. De betreffende mantelzorgmakelaar is en blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige, juiste en tijdige informatieverstrekking.
 2. De Commissie Opleiding en Accreditatie vult het register aan met de behaalde accreditatie punten in het jaar direct voorafgaand aan het lopende boekjaar
 3. Het register wordt verder aangevuld met het aantal geregistreerde klachten over het laatste boekjaar.

De Commissie Opleiding en Accreditatie beslist omtrent overschrijding van de reglementaire vereisten.
Tegen beslissingen van de Commissie staat beroep open bij het Bestuur van de BMZM.