Het beroep

De mantelzorgmakelaar is uitstekend thuis in de zorgwereld en is HBO-opgeleid. Kijk bij Opleidingen voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Overzicht

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger en/of zorgvrager een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit vaak ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. De mantelzorger behoudt te allen tijde de regie!

Ondersteuning

De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de (overbelaste) mantelzorger/zorgvrager ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen werkende mantelzorger/cliënt en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.

HBO geschoold

De mantelzorgmakelaar is gecertificeerd door het volgen van de post-hbo opleiding voor Mantelzorgmakelaar. De Mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.
De mantelzorgmakelaar is bekend met de wetgeving van het sociaal domein (Jeugdwet en WMO), de zorg (Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg) en de Participatiewet (werk en emancipatie). De mantelzorgmakelaar kent de weg binnen de beleidsterreinen en de sociale kaart in zorg, welzijn, wonen, werk, financiën, inkomen, recht, wet- en regelgeving, verzekeringen.

Analyse

Via analyse van de hulpvraag van de mantelzorger, op de verschillende beleidsterreinen en wet- en regelgeving, verkent de mantelzorgmakelaar de problematiek, draagt oplossingen aan en maakt waar nodig gebruik van wet- en regelgeving (maatwerk en/of algemene voorzieningen). De regie blijft altijd bij de mantelzorger.

Alle leden van de BMZM staan ingeschreven in het register voor mantelzorgmakelaars. Dit biedt de mantelzorger de mogelijkheid de dienstverlening (deels) vergoed te krijgen uit het aanvullend pakket van de zorgverzekeraar. De mantelzorger moet deze aanvullende zorg dan wel verzekerd hebben.

Werkwijze

De vraag van de mantelzorger is leidend voor het handelen van de mantelzorgmakelaar, waarbij de mantelzorgmakelaar zelfstandig en onafhankelijk van eventuele invloeden van derde partijen opereert en beslist. De mantelzorger neemt te allen tijde zelf een besluit op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar.

Samenvattend is de werkwijze van een mantelzorgmakelaar als volgt:
De mantelzorgmakelaar

 • komt in actie op verzoek van de mantelzorger zelf en/of op verzoek van externen, zoals zorgverzekeraar, gemeente of werkgever
 • analyseert en structureert de zorgsituatie
 • levert specialistische kennis en informatie
 • geeft informatie over zorg, welzijn, wonen, werk, financiën en recht
 • kijkt (kortdurend) mee of neemt, indien nodig, regeltaken van de mantelzorger over
 • regelt de toegang tot maatwerk en algemene voorzieningen (o.a. pgb)
 • versterkt de draagkracht en draaglast van de mantelzorger en daarmee het sociale network

Beroepsprofiel

Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De regie blijft bij de mantelzorger.
De mantelzorgmakelaar

 • benadert de mantelzorger zonder aanzien des persoons
 • houdt rekening met de behoeften van de mantelzorger en respecteert diens levensopvattingen
 • staat een mantelzorger altijd te woord en zorgt voor een warme overdracht aan een collega mantelzorgmakelaar, indien hij de mantelzorger zelf niet (meer) kan helpen
 • is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep
 • kan verantwoording van zijn handelen afleggen, onder andere door middel van het bijhouden van een dossier
 • heeft te allen tijde inzage in zijn persoonlijk dossier
 • ziet erop toe dat zowel het elektronisch als het papieren dossier zodanig worden bewaard dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden
 • houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit geldt tevens ten aanzien van de vigerende wettelijke bewaartermijn van elektronische en papieren dossiers
 • heeft een geheimhoudingsplicht
 • verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps) ethiek
 • verricht geen handelingen die buiten het gebied van zijn deskundigheid liggen

De mantelzorgmakelaar biedt toegevoegde waarde door:

 • Behoud van overzicht en structurering van complexe situaties en consequenties (regiesupport)
 • Expertise van en over alle regionale hulpverlening en zorgvoorzieningen
 • Effectieve samenwerking met professionele zorgaanbieders en vrijwilligers
 • Vraaggestuurde persoonlijke dienstverlening, ook buiten kantoortijd
 • Onafhankelijke bemiddeling tussen werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instantie

Tot de werkzaamheden van de mantelzorgmakelaar behoren onder meer:

 • Verkenning en analyse van de hulpvraag van de mantelzorger
 • Informeren, adviseren en uitvoeren
 • Bemiddelen tussen, verwijzen naar en contact leggen met diverse instanties
 • Aandragen van maatwerkoplossingen en alternatieven
 • Coördineren en rapporteren

Deskundigheid; bijhouden kennis en kunde

Een mantelzorgmakelaar heeft met goed gevolg minimaal één van de opleidingen afgesloten, die genoemd zijn als startkwalificatie in het Reglement voor Opleiding en Accreditatie.
De mantelzorgmakelaar draagt er zelf zorg voor dat hij per periode voldoet aan de door de BMZM gestelde deskundigheidseisen van bijscholing zoals vastgelegd in het Reglement voor Opleiding & Accreditatie.

“Onderweg naar de regio” RTL4, uitgezonden 17 en 23 mei 2020 Het beroep Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers bij regeltaken.