Meer

Om mantelzorgers te ondersteunen kan een beroep worden gedaan op de mantelzorgmakelaar. De inzet van de mantelzorgmakelaar levert vaak een structurele verbetering van de situatie op: de belasting van de mantelzorger wordt teruggebracht naar beheersbare proporties.

De mantelzorgmakelaar kan ingeschakeld worden door mantelzorgers en zorgvragers. Maar ook voor werkgevers of gemeenten kan een mantelzorgmakelaar inschakelen zinvol zijn.

“Onderweg naar de regio” RTL4, uitgezonden 17 en 23 mei 2020 Het beroep Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers bij regeltaken.

Voor mantelzorgers

De mantelzorgmakelaar is er in de eerste plaats voor mantelzorgers. Door regeltaken over te nemen krijgen mantelzorgers een beter overzicht en meer grip op de situatie. Mantelzorgers ervaren de hulp van een mantelzorgmakelaar vaak als een enorme verlichting van de belasting die het mantelzorgen kan zijn. Mantelzorgers kunnen bij de mantelzorgmakelaar in de eigen regio infomeren naar de kosten en mogelijke vergoedingen. Meer info voor mantelzorgers>>>

Contactgegevens van gecertificeerde en bij de BMZM aangesloten mantelzorgmakelaars kunt u hier vinden.

Voor gemeenten

De gemeente dient op basis van de WMO mensen te ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens. Dit geldt dus ook voor mantelzorgers. Belangrijkste doelen zijn: voorkomen van overbelasting, bieden van adequate ondersteuning, erkenning en herkenning van mantelzorgers, en het bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers.

Daarnaast dient de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten voor burgers met een zorgvraag. De mantelzorgmakelaar biedt deze onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Voor werkgevers

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.
Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.

Verzuimpreventie
De mantelzorgmakelaar kan regeltaken voor uw mantelzorgende werknemer overnemen, zodat deze werknemer zich weer beter kan focussen op het werk. Daarnaast kunt u de mantelzorgmakelaar inzetten om in uw organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie? Hoeveel productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid? De werkgever kan blijven beschikken over de inzet en motivatie van de mantelzorgende werknemer en hoeft niet op verzuimregelingen terug te vallen.

Voor arbodiensten en verzekeraars

In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Dit zijn vaak de mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende man of voor hun vrouw die MS heeft, of voor een gehandicapt kind. Bron: “Mantelzorg in getallen” (uitgave: Sociaal en Cultureel Planbureau).

Uit ervaring weten wij dat de inzet en hulp van mantelzorgmakelaars in vrijwel alle gevallen leidt tot verbetering in de situatie, zodat de belasting van de mantelzorger afneemt en het risico van uitval vermindert.

 

Voor beleidsmakers

Mantelzorg is de zorg die mensen in de privésfeer verlenen aan een naaste. Volgens de definitie is er sprake van mantelzorg als deze (niet vrijwillige!) zorg minimaal 3 maanden duurt en minimaal 8 uren per week in beslag neemt.
Mantelzorg vormt de basis van ons zorgstelsel. Bijna 80% van alle in Nederland geleverde zorg wordt geleverd door zo’n 3.7 miljoen mantelzorgers. Van hen combineren 500.000 deze jarenlange intensieve zorg voor een partner, ouder of kind met een baan buitenshuis. Het merendeel vindt het geven van zorg zo vanzelfsprekend, dat zij zich niet realiseren mantelzorger te zijn.

Om mantelzorgers te ondersteunen kan een beroep worden gedaan op de mantelzorgmakelaar. De inzet van de mantelzorgmakelaar levert vaak een structurele verbetering van de situatie op: de belasting van de mantelzorger wordt teruggebracht naar beheersbare proporties.