Werkgevers / arbodiensten

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.

Voor werkgevers

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.
Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.
De mantelzorgmakelaar kan regeltaken voor uw mantelzorgende werknemer overnemen, zodat deze werknemer zich weer beter kan focussen op het werk. Daarnaast kunt u de mantelzorgmakelaar inzetten om in uw organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie? Hoeveel productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

Verzuimpreventie

De werkgever kan blijven beschikken over de inzet en motivatie van de mantelzorgende werknemer en hoeft niet op verzuimregelingen terug te vallen.

Mantelzorger ondersteunen

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo is er een groeiend aantal zorgverzekeringen, die vanuit de aanvullende verzekering diensten om mantelzorgers tijdelijke (extra) ondersteuning te geven vergoeden. Steeds meer werkgevers en gemeenten vinden de weg naar de diensten van de mantelzorgmakelaar en vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar om de mantelzorger wat ‘lucht’ te geven.

Voor arbodiensten en verzuimverzekeraars

In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Dit zijn vaak de mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende man of voor hun vrouw die MS heeft, of voor een gehandicapt kind. Bron: “Mantelzorg in getallen” (uitgave: Sociaal en Cultureel Planbureau).

Uit ervaring weten wij dat de inzet en hulp van mantelzorgmakelaars in vrijwel alle gevallen leidt tot verbetering in de situatie, zodat de belasting van de mantelzorger afneemt en het risico van uitval vermindert.

Mantelzorgmakelaars Nederland

De coöperatie Mantelzorgmakelaars Nederland U.A. is een landelijke organisatie van zelfstandige, onafhankelijke mantelzorgmakelaars.
De coöperatie is vooral opgericht om collectief grote bedrijven of bedrijven die landelijk werknemers in dienst hebben te kunnen bedienen, die behoefte hebben aan landelijk geldende afspraken en een landelijk beschikbaar netwerk van mantelzorg- makelaars. De coöperatie biedt een uniform dienstenpakket aan, waarbij de samenwerking in een overeenkomst wordt vastgelegd met het bedrijf.
Mantelzorgmakelaars Nederland biedt een netwerk van aangesloten mantelzorgmakelaars aan zodat de ondersteuning aan mantelzorgers altijd lokaal aangeboden kan worden.
www.mantelzorgmakelaarsnederland.nl